LOG IND Glemt adgangskode?
    
   
Husk mig
Log ind
Bliv kunde hos Scriptor
Produkter: 0     Total: 0,- Indkøbskurv
Søg
Kampagner Supplies Kontakt os
VÆLG RIGTIGE SUPPLIES
GRØN GENANVENDELSE
AF TONERE
KAMPAGNER

Salgs- og leveringsvilkår

1.  Generelt
Med mindre andet skriftligt er aftalt mellem sælger og køber, finder nærværende salgs-, leverings- og betalingsbetingelser anvendelse, uanset eventuel modstående eller afvigende bestemmelser i den af køber afgivne ordre eller accept.

2.  Tilbud og ordre
Alle oplysninger vedrørende data, tilbud og brochurer mv. er omtrentlige og kun bindende for sælger, såfremt skriftlig aftale foreligger eller sælger skriftligt har bekræftet købers ordre.

3.  Priser
Anførte priser er dagspriser og reguleres, såfremt der sker ændringer i afgifter, samt for leverancer fra udlandet i valutaforhold mv. Alle priser angives ekskl. statsafgifter. Ved alle ordrer beregnes et fragt-/leveringsbegyr på kr. 145,00

4.  Betaling
Betaling skal erlægges i henhold til det på fakturaen oplyste. Erlægges betalingen ikke i rette tid, beregnes renten med 2% pr. påbegyndt måned af den del af betalingen, som ikke er erlagt.

5.  Levering
Levering sker for sælgers regning og risiko. Sælger skal, så snart sælger bliver bekendt med, at der vil indtræde forsinkelser, underrette køber herom. Sælger er alene ansvarlig for forsinkelsen, såfremt forsinkelsen skyldes grov forsømmelse fra sælgers side. Køber er ikke berettiget til at hæve handlen, med mindre køber skriftligt har betinget sig opfyldelse nøjagtig til en bestemt tid.

6.  Ejendomsforbehold
Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil betaling har fundet sted. Sælger kan forlange, at køber forsikrer det solgte hos anerkendt forsikringsselskab og med dækning og vilkår, som godkendes af sælger.

7.  Force Majeure
Sælger er fritaget for forpligtelsen til levering, hvis denne hindres af force majeure eller lignende omstændigheder, som er uden for sælgers kontrol, herunder konflikter, valutarestriktioner, vareknaphed, mangel på transportmuligheder, for sen eller mangelfuld levering fra sælgers leverandør. Køber er ikke berettiget til at hæve eller annullere indgåede ordrer i tilfælde af sådan force majeure, og sælger påtager sig intet ansvar i så henseende.

8.  Returnering og annullation
Returnering af varer kan kun ske efter forudgående aftale. Annullation af ordrer accepteres kun indtil 30 dage før aftalt leveringstidspunkt.

9.  Reklamationer
Såfremt det leverede er behæftet med fejl eller mangler, skal køber straks underrette sælger skriftligt inden 8 dage efter varens modtagelse. I modsat fald er køber ikke berettiget til at gøre sådanne fejl eller mangler gældende. Såfremt der er reklameret rettidigt, foretager sælger efter eget valg afhjælpning af det leverede eller omlevering heraf. Køber kan ikke hæve eller kræve erstatning som følge af fejl eller mangler, såfremt sælger tilbyder sådan afhjælpning.

10.  Ansvarsbegrænsing
Sælger fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar i øvrigt for fejl eller mangler, og kan ikke tilpligtes at yde yderligere omlevering eller anden afhjælpning, erstatning eller godtgørelse af nogen art, herunder navnlig ikke for driftstab, avancetab og andet indirekte tab eller følgeskader hos køber eller tredjemand. Sælger yder alene garanti i samme omfang som sælgers leverandør.

11.  Produktansvar
Sælger er ansvarlig for skader, der skyldes produktansvar efter dansk rets almindelige regler herom. Sælger er dog alene ansvarlig for produktskader, der skyldes defekt eller fare ved det leverede, såfremt defekten eller faren skyldes en fejl eller forsømmelse fra sælgers side. Sælger er ikke ansvarlig for nogen form for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tidstab, avancetab og lignende. Såfremt sælger pålægges produktansvar overfor en senere erhverver af det skadevoldende produkt, skal køber friholde sælger for ethvert krav, i det omfang sælger ikke ville være ansvarlig overfor køber efter betingelserne i nærværende salgs-, leverings- og betalingsbetingelser. Sælger er ikke ansvarlig for produktskader opstået som følge af en benyttelse eller sammensætning af det leverede, såfremt den konkrete benyttelse eller sammensætning ikke er forudgående godkendt af sælger. De ovenfor indeholdte ansvarsbegrænsninger finder ikke anvendelse i tilfælde af sælgers fortsæt eller grove uagtsomhed.

12.  Lov og værneting
Nærværende salgs-, leverings- og betalingsbetingelser er undergivet dansk ret. En eventuel tvist mellem køber og sælger afgøres ved voldgift i det danske voldgiftsinstitut i København efter gældende dansk ret og kan ikke indbringes for de almindelige domstole. Undtaget herfra er dog søgsmål, som alene har til formål at inddrive sælgers tilgodehavender. I øvrigt finder reglerne i lov om voldgift anvendelse.

Handelsbetingelser Kategorier Producenter